Semalt hakda bilmeli zatlaryňyz


Häzirki wagtda Semalt hakda eşitmedik sahypa eýesini tapmak kyn. Sebäbi adamlar belli bir derejede SEO optimizasiýasy bilen iş salyşmaly bolýarlar. Gözleg motorynda web sahypasyny mahabatlandyrmak iň köp ara alnyp maslahatlaşylýan mowzuga öwrülýär. Semalt, web sahypasyny mahabatlandyrmakda öňdebaryjy hökmünde özüni tanatdy we on ýyl bäri bu ugurdaky artykmaçlygyny subut etdi.

Bular boş sözler däl, ähli taslamalar üstünlikli taslamalaryň tamamlanmagynyň mukdar görkezijisi bilen tassyklandy. Usüzlerçe müşderi biziň bilen işlemek barada oňyn pikir ýazýarlar, sebäbi kompaniýalary ahyrsoňy gülläp ösüp başlady. Bäsleşige gatnaşanlaryň hemmesi gözleg motoryndaky ornuny yzarlamak üçin ýekeje mümkinçilikem ýokdy. Semalt bolmasa SEO optimizasiýasynyň mümkin däldigi äşgär bolýar, bu ýokary hünärli hünärmenleriň jogapkärçiligidir. Mundan başga-da, üstünlik gazanmak üçin wagtymyz ýok, müşderilere innowasion SEO tehnologiýalaryny hödürläp, usullarymyzy her gün kämilleşdirýäris. Biz ösýäris we siziň işiňiz biziň bilen bilelikde ösýär.

Tejribeli dolandyryjylardan, IT hünärmenlerinden, SEO hünärmenlerinden, göçürme ýazyjylaryndan we marketing menejerlerinden ybarat toparymyza hormat goýmalydyrys. Derrew kepillendirip bileris, Semaltda kynçylyk çekýänlere ýer ýok. Her bir hünärmeniň SEO-mahabatynda uly tejribesi bar, strategiki pikirlenip bilýär we hemişe üstünlige ünsi jemleýär.

Sahypamyzda görkezilen hakyky wakalary gözden geçiriň. Çynlakaý kynçylyklardan çykaran sahypalarymyzyň sany sizi haýran galdyrar. Islendik web sahypasy bilen işleýäris we olary ýykylmakdan halas edýäris. Belki, köp adam tehnika we işimiziň ýörelgesi bilen gyzyklanýar. Bu makala, nädip ýokary derejä çykmagy başarýandygymyzy we Semalt-yň üstünlik gazanmagyňyzy kepillendirýän ýeke-täk kompaniýadygyny görkezer.

SEO aýratynlyklary

SEO termini gözleg motorlarynyň talaplary sebäpli web sahypasyny optimizasiýa etmek üçin ulanylýar. Mysal üçin, belli bir elementi ýa-da hyzmaty satmak üçin niýetlenen onlaýn çeşme döredilenden soň, maksatly diňleýjileriň iň köp agzasyna bu hakda maglumat getirmeli.

Şeýle önümleri ýa-da hyzmatlary gözleýän ulanyjylaram web sahypasy gözleg motorynyň birinji sahypalarynda bolýança gözleg netijelerinde görüp bilmezler. SEO optimizasiýasy bilen bu meselä ýetip bilersiňiz. Sarp edijileriň internetde harytlary we hyzmatlary has köp satyn alýandyklary sebäpli, indi islendik iş gözleg mahabatyna mätäç.

Global torda web sahypasyny SEO tanatmak üçin ulanylýan ähli usullar daşarky we içerki usullara bölünýär. Birinji ýagdaýda amallar üçünji tarap onlaýn çeşmelerini ulanmak bilen amala aşyrylýar, ikinjisi - web sahypasynyň içinde. Daşarky optimizasiýanyň esasy maksady, mazmunyny web sahypasynyň daşynda neşir etmekdir. Bu köp traffigi we mahabatlandyrylan web sahypasy üçin kabul ederlikli baglanyşyk çeşmesini üpjün edýär, şeýle hem gözleg motoryndaky pozisiýalaryň gowulaşmagyna goşant goşýar. Mahabatyň bu görnüşiniň esasy ugurlary:
 • kataloglarda hasaba alynmak;
 • beýleki adamlaryň internet platformalarynda metbugat beýanatlaryny we makalalary çap etmek.
Web sahypasynyň içerki SEO optimizasiýasy aşakdaky iş görnüşlerini öz içine alýar:
 • üýtgeşik we ýokary hilli mazmun döretmek;
 • dogry açar sözleri saýlamak we tekstlere deň ýerleşdirmek.

Semaltyň hödürleýän zady

Sahypaňyzyň traffigini we görnükliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreler toplumyny taýýarladyk. Bu iki zerur mesele SEO mahabatyny kesgitleýär. Optimizasiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin özboluşly çözgütler döredildi - AutoSEO we FullSEO. Bular has gysga döwürde netijeleri gazanyp boljak ýörite kampaniýalardyr. Mundan başga-da, olary jikme-jik öwreneris, ýöne indi Semaltyň hakykatdanam näme edýändigine üns bereliň. Ine esasy tekliplerimiz:
 • Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy;
 • web sahypasynyň seljerişi;
 • web ösüşi;
 • işiňiz üçin mahabat wideosy.

“Semalt” tarapyndan “AutoSEO” kampaniýasy

“AutoSEO” web sahypaňyzy gözleg motorynyň iň ýokary derejesine çykarmak üçin birnäçe ädimdir. Bu usula dogry düşünmek gaty möhümdir. Bu jadyly taýajyk däl, SEO-optimizasiýanyň çäginde kompaniýamyzyň maksatly hereketleri. Ynan, tabanyň bolmagy tagamly çorbany kepillendirmeýär, şonuň üçin bu işe dürli hünärleriň hünärmenleri goşulýar. “AutoSEO” kampaniýasy diňe “Semalt” topary bilen interaktiw müşderiniň hyzmatdaşlygy arkaly öndürijilikli bolup biler. “AutoSEO” -yň öz içine alýan zatlary:
 • esasan degişli açar sözleri saýlamak;
 • web sahypasynyň derňewi;
 • web sahypasynyň gözlegleri
 • web sahypasyndaky ýalňyşlygy üýtgetmek;
 • ýer bilen baglanyşykly web sahypalaryna baglanyşyk döretmek;
 • reýtingi ýokarlandyrmak;
 • Müşderi hyzmady.
Indi sabyr ediň we iş ýüzünde nähili görünýändigini görüň. Bularyň hemmesi web sahypamyzda hasaba alynmakdan başlaýar. Ondan soň hemme zat, SEO standartlaryna laýyklykda web sahypasynyň gurluşyny üns bilen barlaýan sahypa analizatory tarapyndan amala aşyrylýar. Habar görnüşinde düzedilmeli ýalňyşlyklaryň sanawy bilen ähli zerur maglumatlary alýarsyňyz. Derňewiň esasynda SEO inereneri web sahypasyna girýänleriň sanyny artdyrjak degişli açar sözleri kesgitleýär.

Indiki ädim, dürli onlaýn çeşmelere internet baglanyşyklaryny girizmek. Mazmun baglanyşyklara gabat gelmeli we semantik bahany götermeli. Bu gözleg motoryndaky baglanyşyklaryň ýagdaýyny yzarlaýan dolandyryjymyz tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilýär. Bir zat hakda alada etmeli bolmaz, kampaniýanyň dowamynda hemme zat doly gözegçilik astynda. Onlaýn baglanyşyk çeşmeleri gaty takyklyk bilen saýlanýar, şonuň üçin baglanyşyksyz sanawlara girmek ähtimallygy aradan aýrylýar.

FTP-e (Faýl geçirmek protokoly) girmek bilen, Semalt hünärmenleri web sahypasynyň hasabatynda ir görkezilen käbir üýtgeşmeler girizýärler. Bu üýtgeşmeler web sahypasyny optimizasiýa prosesine getirýär. Semaltyň bu etapdaky jogapkärçiligi, mazmuna laýyk gelýän täze açar sözleri girizmek bilen gündelik reýting täzelenmesini öz içine alýar. “AutoSEO” -yň artykmaçlygy, kampaniýanyň ulanyjylaryň gatnaşmagy bilen az ýa-da gatnaşmazlygydyr, ýöne bolup geçýän zatlar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Aýlyk AutoSEO bukjasynyň bahasy 99 dollar.

FullSEO näme

Bu SEO optimizasiýa ulgamyna has gowy düşünmek üçin size gözleg motorynda web sahypasynyň derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýän FullSEO proseduralary bilen tanyşmagyňyzy teklip edýäris. “AutoSEO” bilen tapawut, netijäniň gysga wagtda gazanylmagydyr. Esasy, SEO hünärmeni tarapyndan ýerine ýetirilýän içerki we daşarky optimizasiýa. Netijede, “FullSEO” kampaniýasy diňe bir bazar segmentinde öňdebaryjy orny eýelemäge däl-de, eýsem bäsdeşleri gaty geň galdyrmaga mümkinçilik berer.

FullSEO kampaniýanyň aýratynlyklary

“FullSEO” kampaniýasy, hasaba alnan pursatyňyzdan başlaýar. Soňky hasabatyň berilmegi bilen web sahypasynyň gurluşyny düýpli seljermek amala aşyrylýar. Ondan soň, SEO hünärmeni sahypaňyzyň semantik çözgüdini düzýär, konfigurasiýany barlaýar we semantik ýadrosy kesgitleýär. Derňewiň netijesinde, has öňe gidişlik üçin düzedilmeli ähli ýalňyşlyklar ýüze çykaryldy. Soňra traffigi köpeltmek üçin dogry açar sözleri kesgitlemek nobaty. Şeýlelik bilen, sahypa ähli basgançaklarda içerki taýdan optimallaşdyrylýar. FTP-e girenden soň, hünärmen hasabatda görkezilen zerur üýtgeşmeleri girizer.

Indiki ädim daşarky optimizasiýa bolar. SEO hünärmenleri mazmunyňyzyň mazmunyny görkezýän çeşmelere baglanyşyk goýarlar. Wagtyň geçmegi bilen bu baglanyşyklar web sahypasy üçin oňyn netijeleri getirip başlar. Semalt hasabynda, sahypaňyzy üstünlikli optimizirlemek üçin öndürijilikli işläp boljak köp sanly tassyklanan saýt bar. “FullSEO” kampaniýasy hem hemişelik hünärmeniň gözegçiliginde, zerur bolsa açar sözleri wagtal-wagtal täzeläp dur. Sahypanyň reýtingindäki ähli üýtgeşmeler we ösüşler bilen habarlaşmak üçin gözleg motoryndaky web sahypaňyzyň ýagdaýy barada jikme-jik habarlar berilýär. Bu proses gije-gündiziň dowamynda aýlanýar, şonuň üçin möhüm pursaty sypdyrmak mümkin däl.

Käwagt näme üçindir SEO mahabatyny togtatmaly bolýar. Bu ýagdaýda, Google adatça belli wagtdan soň maglumatlar arhiwindäki ähli baglanyşyklary aýyrýar. Reýtingler tebigy ýagdaýda çalt pese gaçyp başlar, ýöne gaty alada etme, her niçigem bolsa belli bir ýagdaýda galar. Bu pozisiýa, FullSEO kampaniýasyny başlamazdan öňki ýagdaýdan has ýokary bolar. Umuman aýdanyňda, islendik SEO-optimizasiýa aýratyn, şonuň üçin SEO hünärmeni web sahypaňyzy jikme-jik synlamazdan ozal, FullSEO kampaniýasynyň bahasyny kesgitlemek kyn.

Analitika näme

Semalt, şeýle hem, Analitika arkaly SEO optimizasiýasyny hödürleýär. Başgaça aýdylanda, jikme-jik hasabatyň döredilmegi bilen web sahypasyny jikme-jik barlamak üçin hyzmatdyr. Maksatly sahypanyň barlagyndan başga-da, bäsdeşleriň saýtlaryny seljerýändigini, web sahypasynyň semantik ýadrosyny optimizirlemek üçin açar sözleri ýygnaýandygyny, şeýle hem bäsleşýän markalaryň sanawyny döredýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Analitika aşakdakylary üpjün edýär:
 • açar söz teklibi;
 • açar söz tertibi;
 • marka gözegçiligi;
 • açar sözleriň ýagdaýy derňewi;
 • bäsdeş gözlegçi;
 • web sahypasynyň analizatory.
Analitik maglumatlary ýygnamak web sahypamyzda hasaba alnanyňyzdan başlaýar. Bu awtomatiki ýagdaýda bolup geçýär, haçan-da maglumat ýygnamagyňyzy tamamlanyňyzda, web sahypaňyzyň hakyky ýagdaýyny anyk görkezýän hasabat alarsyňyz. Bäsdeşleriň sahypalary hem derňelýär, sizem olaryň ýagdaýy barada ähli maglumatlary alýarsyňyz. Sahypanyň gurluşyny döredeniňizde SEO ülňüleri göz öňünde tutulýar, zerur bolsa konfigurasiýaňyza iň täze üýtgeşmeler girizýärsiňiz.

Eger eýýäm dogry hasabyňyz bar bolsa, şahsy kabinetiňize islendik mukdarda sahypa goşup bilersiňiz. Sitehli saýtlar birmeňzeş seljeriler. Başlangyç derňew haýsy açar sözleri ulanmalydygyny görkezýär. Ulgam diňe mazmun açar sözlerine degişlidir. .Agny, ähli sözler sahypa girýänleriň köpelmegine peýdaly täsir eder. Islegiňize görä başga açar sözleri pozup ýa-da goşup bilersiňiz.

Amatlylyk, sahypany seljerip, gije-gündiziň dowamynda onuň gidişine gözegçilik etmekdir. Bäsdeşleriňiz hakda maglumat ýygnamak möhümdir. Sahypalarynda bolup geçýän zatlardan elmydama habarlysyňyz we Analitika gözleg motoryndaky bäsdeşden öňe geçmek üçin haýsy çäreleri görmelidigini aýdýar. Programma programmirleme interfeýsini (API) ulanyp bilersiňiz, bu ulanyjylaryň arasynda has amatly, sebäbi maglumatlar awtomatiki sinhronlanýar we her täzelenmä gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Hyzmatlaryň bu kategoriýasynda üç nyrh paketi bar:
 • STANDARD - aýda 69 dollar (300 açar söz, 3 taslama, 3 aýlyk ýagdaý taryhy);
 • Hünärmen - aýda 99 $ (1 000 açar söz, 10 taslama, 1 ýyllyk iş taryhy);
 • PREMIUM - aýda 249 dollar (10 000 açar söz, çäksiz taslamalar).
Web Ösüşinde, Semalt islendik täjirçilik sahypasynyň doly ösüşini we onuň böleklerini dizaýn etmegi göz öňünde tutýan giňişleýin çözgüdi teklip edýär:
 • dizaýn;
 • üçünji tarap programmalary bilen integrasiýa;
 • Mazmuny dolandyrmak ulgamy;
 • ýöriteleşdirilen elektron söwda modullary;
 • API.

Mahabat wideo önümçiligi

Uly täjirçilik internet taslamalary durmuşa geçirilende durmuşa geçirilýän marketing shemalarynyň hökmany elementi, täze kompaniýanyň mazmunyny we peýdalaryny jemleýän wideo. “Mahabat wideo önümçiligi” hyzmatynyň bir bölegi hökmünde Semalt şeýle wideolary döretmegiň iki usulyny teklip edýär:
 • şablon boýunça;
 • aýratyn karar bilen (bahasy aýratyn hasaplanýar).
Töleg funksiýasyna geçiş, "Abuna ýazyl" düwmesine basmak arkaly nyrh paketleriniň beýanyndan amala aşyrylýar. Nyrh paketini satyn almak islendik milli walýutada öndürilip bilner. Wyklýuçatel saýlaýjy töleg formasynyň ýokarky böleginde ýerleşýär.

Aboveokardakylaryň hemmesinden soň, Semalt usullary bilen SEO optimizasiýasynyň netijeliligine şübhelenmek gaty kyn. Mümkin, şeýle çynlakaý meseläniň ähli nuanslaryny öz içine alyp bilmeýänligi üçin goşmaça soraglar ýüze çykan bolsa gerek. Şonuň üçin kompaniýa bilen haýal etmän habarlaşmak has gowudyr. Semalt sizden näçe ir eşitse, şonça-da baýlaşarsyňyz. Biz saňa garaşýarys!

mass gmail